top of page

הקופים באים

 (מתאים ל 3-4 משתתפים)
משתתף מתחיל בצד אחד של הקיר ושאר המשתתפים בצד השני
התופס צריך למנוע מהמשתתפים לחצות את הקיר אם אחד הקופים חוצה את הקיר הקופים מנצחים.
bottom of page